Pedagogische gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding vanuit Rijnbulant

Bij Rijnbulant vinden we het belangrijk dat uw kinderen opgroeien in een veilige omgeving en dat ze zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. We bieden ambulante pedagogische begeleiding, als u problemen ervaart met de omgang en opvoeding van uw kind. Onze begeleiding moet er toe leiden dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

De ambulante gezinsbegeleiding is er voor gezinnen, waarbij één of meer van de kinderen (of ouders) van alle leeftijden een ontwikkelingsprobleem, een (verstandelijke) beperking en/of een psychisch probleem heeft zoals ADHD, Autisme of depressie. Wanneer er hier sprake van is bij minimaal één lid van uw gezin, dan vraagt dat bepaalde vaardigheden van de overige gezinsleden om hier op een gepaste manier mee om te gaan. Daarom richt onze begeleiding zich, naast de focus op degene met het probleem, dan wel beperking, zich op ieder lid van het gezin met als doel om vaardigheden te ontwikkelen, ter verbetering van het gezinsklimaat.

U krijgt in de thuissituatie begeleiding bij opvoedvragen of hoe om te gaan met de gedragsproblemen van uw kind. Tijdens onze begeleiding helpen wij u bij het inzichtelijk maken van de problemen. Soms is eerst een observatie door de orthopedagoog of de begeleider nodig. Wij helpen bij het formuleren van wat uw gezin wil bereiken en hoe u dat wilt doen. Hierbij maken een overzicht van de mogelijkheden en doelen.

Hoofddoel en werkdoelen

Bij Rijnbulant werken we met een hoofddoel en aan de hand van het hoofddoel, worden er werkdoelen opgesteld. Het hoofddoel van de intensieve gezinsbegeleiding is om een veilige leefomgeving te creëren voor alle gezinsleden. Doelen die hiernaast kunnen spelen is het voorkomen van een uithuisplaatsing of zorgen dat uw kind weer thuis kan wonen, dat gedragsproblemen van uw kind / de kinderen zijn verdwijnen dan wel tot een minimum reduceren, er een gezonde balans ontstaat tussen draagkracht en draaglast en uw opvoedingsvaardigheden vergroot zijn en uw gezin een sociaal netwerk heeft en daar gebruik van maakt.

Werkwijze ambulante gezinsbegeleiding

Een veilige leefomgeving wordt samen met u als ouder gecreëerd door de positieve competenties en vaardigheden binnen het gezin te benutten. Door samen met de begeleiding de kwaliteiten binnen het gezin in kaart te brengen, wordt er gewerkt aan een veilig en leefbaar leefklimaat binnen het gezin. De begeleiders van Rijnbulant doen dit vanuit de methodiek Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet. Vanuit deze methodiek leren wij u als ouder om uit de negatieve spiraal van (heftige) ruzies en escalaties te stappen. Wij leren u om op een rustige, maar volhardende manier, aanwezig te zijn in het leven van uw kinderen en u krijgt handvaten hoe u zich zonder geweld of dwang kunt verzetten tegen de ernstige gedragsproblemen van uw kind. Afhankelijk van de situatie doen we dit kortdurend en intensief tot langdurige lichtere ondersteuning.

Contact met ons opnemen?